Ny gade-for-gade kortlægning af luftforureningen i København

Del

For et år siden startede Copenhagen Solutions Labs samarbejde med Google om at måle luftforureningen på gadeniveau i hele København. Kortet på denne side præsenterer første halvdel af målingerne for de ultrafine partikler og for sodpartikler. Begge partikeltyper nævnes ofte som de potentielt meget skadelige, da de er så små, at de ikke opfanges i lungerne, men overføres til blodbanerne og dermed alle organer i kroppen.

Kortet præsenterer de foreløbige konklusioner, der stadig søges at blive kvalificeret nærmere. Helt overordnet viser det høje luftforureningsværdier langs de store indfaldsveje og i den indre bydel. Indfaldsvejene skyldes sandsynligvis trafikmængden, som udleder meget partikelforurening. Den indre bydel kan muligvis forklares ved snævre gader, som holder på partikelforureningen. Der kan dog i begge tilfælde også være andre årsager og udledningskilder på spil.

At foretage målinger ved at sætte måleudstyr på en bil og måle alle gader er velegnet til at finde den nøjagtige placering af særlige lokale forhold, der enten kan handles direkte på eller skal undersøges nærmere. Den lokale viden kan også bruges sammen med anden viden, eksempelvis befolkningstæthed til at prioritere indsatser med.

Omvendt har metoden også begrænsninger for eksempel i forhold til de faste målestationer i København. Disse er mere velegnede til at give præcise årsgennemsnit på baggrund af faste målinger og minutiøse korrektioner på lang række baggrundsvariable som vejrforhold. Derfor kan kortets viste værdier heller bruges til sammenligning med årsmiddelværdier fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE).


Kontakt