Luftkvalitet

Vi anvender data om luftkvalitet til at skabe smarte byløsninger, der mindsker borgernes eksponering for luftforurening.

Del

Københavnerne har et stærkt ønske om at kunne trække vejret uden at bekymre sig for, om de bliver syge af den luft, de indånder, når de bevæger sig rundt i byen. I en undersøgelse fra 2018 svarede 66 procent af københavnerne, at ren luft har stor eller afgørende betydning for, hvor attraktiv byen er, og 33 procent mener, at kommunen bør prioritere ren luft højest ud af i alt 31 faktorer, der gør en by attraktiv at leve i.

Siden 2016 har Copenhagen Solutions Lab arbejdet på at etablere et sammenhængende datagrundlag for luftforureningen i København. Vi arbejder på og tester løsninger for at udvikle ny viden, som kan danne grundlag for politikudvikling og andre aktiviteter og anvender mobile og stationære sensorer i partnerskab med både virksomheder og universiteter. Copenhagen Solutions Labs arbejde understøtter Københavns Borgerrepræsentations plan for ren luft fra 2013, som består af otte indsatser, der fuldt implementeret vil bidrage til at gøre luften i København mere ren.

Luftforureningen i København koster årligt samfundet 4 mia. kr. og har store menneskelige konsekvenser som flere sygedage, sygehusindlæggelser og ca. 550 for tidlige dødsfald hvert år. Rapport fra Aarhus Universitet om effekter af luftforureningen i København.

Fokusområder
Copenhagen Solutions Lab har fokus på at udvikle datagrundlag, som understøtter løsninger, der:

  • mindsker luftforureningen i København
  • mindsker københavnernes eksponering for luftforurening ved enten at lave byløsninger, som får københavnerne til at opholde sig i de områder med mindst luftforurening eller ved at indrette byrum, så københavnerne kommer mindst muligt i kontakt med luftforureningen
  • undersøger, hvordan luftforureningen overføres til bygninger.

Luftprojekter i Copenhagen Solutions Lab

  • Google Air View: Indsamling af bydækkende datasæt i samarbejde med Google, University Of Utrecht, og Aarhus Universitet (Danish Center for Environment).
  • Design af Byrum i samarbejde med Gehl Architects
  • Indsamling af data om overførsel af luftforurening til indeklima i samarbejde med Københavns Ejendomme og Indkøb og Danmarks Tekniske Universitet

Luftdata
I det nedenstående kan der findes data om den københavnske luftkvalitet fra Copenhagen Solutions Labs forskellige projekter

  • Data fra Google Air View projekt: Find datagrundlaget her og kortene i filformat her eller i interaktivt format her
  • Data fra faste målestationer i København kan findes her

Kontakt