Digitalt værktøj skal hjælpe almene boliger med energioptimering

Ved hjælp af et værktøj til at bearbejde bygningsdata, har KAB fundet tre potentielle tiltag til at sænke varmeforbruget i to boligblokke.

Del

Med et nyt databaseret værktøj i hånden kan almene boligselskaber få et detaljeret indblik i energiforbruget i deres bygninger. Dermed bliver det lettere at gennemføre en helhedsorienteret, energieffektiv og indeklimaoptimal bygningsrenovering.

Softwaren er et resultat af projektet Smart City Accelerator+ (SCA+), hvor Copenhagen Solutions Lab, DTU, KAB og en række andre aktører har samarbejdet om at udvikle klimavenlige energiløsninger. Copenhagen Solutions Lab har bidraget med viden til projektet og kommer også ud af det med ny viden og kontakter.

Vi ville gerne bruge projektet som løftestang til at åbne op for et samarbejde med de almene boligselskaber, om at bruge data til at energioptimere. Det er vi lykkedes med. Vi har haft et godt samarbejde med KAB om det her, og nu håber vi at kunne brede det ud til resten af den almene sektor,” siger Christian Gaarde Nielsen, projektansvarlig hos Copenhagen Solutions Lab.

Tre hovedkonklussioner

Selve Softwaren går under navnet REBUS Connect°, og kan bruges til at omsætte bygningsdata til viden om energiforbrugets årsager. På den måde kan det hjælpe driftsansvarlige til at udpege om et højt energiforbrug relaterer sig til eksempelvis udtjente vinduer, ringe isolering, eller om det skyldes en bestemt adfærd hos beboerne.

REBUS Connect° er blevet testet i to af KAB´s boligblokke i henholdsvis Tingbjerg og Taastrupgaard i Høje-Taastrup Kommunes boligbyggerier. Begge områder står overfor en større energirenovering, hvor der udover energiforbruget også skal fokuseres på en generel forskønnelse og områdefornyelse.

Ud fra de nye informationer som REBUS Connect° har frembragt, har KAB draget tre
hovedkonklusioner angående potentielle tiltag, til at reducere varmeforbruget betydeligt eller reducere driftsomkostningerne.

 1. Ventilationstabet udgør langt størstedelen af varmetabet. Tre oplagte
  tiltag i forbindelse med den forestående renovering er derfor at 1)
  etablere varmegenvinding på ventilationen, 2) etablere behovsstyrret
  ventilation eller 3) nedlægge det ene af de to WC-rum med bad, således
  at ventilationskravet kan reduceres fra 0,5 til 0,3 l/s pr. m2.

 2. Forbedre lufttætheden i forbindelse reetablering af den nye klimaskærm.
  Ved opfyldelse af Bygningsreglementets krav til lufttæthed vurderes det,
  at infiltrationstabet kan reduceres med knap 30 %.

 3. Oplysning til beboerne om god udnyttelse af varmen, og derved bedre
  afkøling af fjernvarmevandet. Alternativt kan det overvejes om
  differensstykstermostater skal monteres for at modvirke ekstreme
  brugsmønstre (helt lukket eller helt åben radiatorventil).

Du kan læse mere om projektet i Tingbjerg og Taastrupgaard i denne rapport.

På baggrund af REBUS Connect°s overordnede idéer, om databaserede energibesparelser i byggeriet, har Københavns Kommune udarbejdet en pulje, som alle almene boligorganisationer med afdelinger i København kan søge. Puljens formål er at understøtte brug af data til energieffektivisering, ved at give støtte til indkøb af energiovervågningssystemer. På den måde kan den almene sektor få bedre overblik over deres afdelings varme-, vand-, og elforbrug, og ud fra det agere for at skabe reelle energibesparelser.

Samarbejde over sundet

Softwaren til energirenovering er blot et af flere indsatsområder i SCA+-projektet. Samlet set har 10 forskellige aktører i både Danmark og Sverige arbejdet med løsninger og metoder til at styrke den grønne omstilling i hele Øresundsregionen.

Mens en arbejdsgruppe altså har udviklet REBUS Connect°, har en anden arbejdet med at anvende data til en optimeret styring af fjernvarmen. Samtidig har to andre arbejdsgrupper set på nye værktøjer til energiplanlægning på kommunalt plan. På dansk side har fokus blandt andet været på at engagere lokale energifælleskaber i omlægningen til en grøn energiforsyning. Også i den del af projektet har Copenhagen Solutions Lab spillet en mindre rolle.

Vi har understøttet med den viden om energifælleskaber, som vi ligger inde med i Københavns Kommune,” forklare Christian Gaarde Nielsen, projektansvarlig hos Copenhagens Solutions Lab.

SCA+ er støttet af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, og du kan læse mere om projektet her.

Foto: Hanne Kokkegaard, DTU Compute