Nye målinger af den københavnske luftkvalitet viser højt niveau af ultrafine partikler

Resultaterne fra ’Copenhagen Air View’ er netop blevet offentliggjort. Projektet er et partnerskab med Google og Utrecht Universitet.

Del

Igennem to år har en Google Street View-bil med avanceret luftmåleudstyr kørt rundt i alle Københavns gader for at måle luftkvaliteten. Google-bilen har målt niveauerne for kvælstofdioxid (NO2), ultrafine partikler (UFP) og sod (Black Carbon), som alle er kendetegnet ved at blive dannet under eller lige efter forbrænding og derfor giver indsigt i den lokale udledning af luftforurening. Nu er projektet afsluttet, og Copenhagen Solutions Lab, Google og Utrecht Universitet kan derfor i dag offentliggøre de endelige kort over luftforureningen i byen, som også borgerne kan nærstudere.

Luftforurening, herunder de ultrafine partikler, er ifølge flere forskere blandt de farligste og mistænkes for at være medskyldige i, at mange københavnere årligt dør for tidligt. Alligevel indgår de ikke i officielle statistikker, da EU ikke har fastsat formelle grænseværdier for dem. Med Copenhagen Air View, er det første gang, at de ultrafine partikler bliver målt helt ned på gadeniveau – og sammen med øvrige målinger af luftforureningen peger resultaterne tydeligt på, at der er brug for at handle for at gøre byen sundere, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

"Det er første gang, at vi får et fintmasket net, der viser forureningen helt nede på vejen på alle gader i hele København. Forskellene bliver meget tydelige, og det giver os en vigtig ny viden om, hvor der skal sættes ind for at indrette byen bedre til at skærme københavnerne for de skadelige partikler", siger hun.

Generelt er luftkvaliteten blevet bedre i København over de senere år, men den tendens ser ikke ud til at gælde de store indfaldsveje. På kortene ses de højeste koncentrationer ved byens store indfaldsveje som Ågade, Lyngbyvejen og Folehaven, hvor der er meget biltrafik. Der er ca. tre gange så høj forurening på en travl gade med masser af trafik, som på en stille gade uden trafik. Derudover er der markante udledninger af ultrafine partikler fra lufthavnen. Vesterbro og Indre By har højere målte niveauer af luftforurening end andre dele af byen, som umiddelbart ikke kan forklares ved trafik alene. De laveste målinger er foretaget på villaveje på Frederiksberg.

Ifølge Ninna Hedeager Olsen skal kommunen først og fremmest bruge konklusionerne til at lægge pres på Christiansborg, så kommunen kan gøre noget reelt ved de forurenende biler i byen:

”Christiansborg må give os de værktøjer, der skal til, så vi kan få nedbragt forureningen. Når man kigger på kortene, er det jo tydeligt, at der er et stort problem med de store veje og den fossile trafik ind og ud af byen. Giv os muligheden for at regulere trafikken, ikke bare ud fra C02-udledning, men også ud fra kriterier om, hvilke biltyper der udleder flest skadelige partikler", siger hun med henvisning til fx muligheden for at indføre et detaljeret system for roadpricing og udvide de miljøzoner, der i dag kun omfatter last- og varebiler, til også at gælde for private biler.

Indtil det sker, vil hun arbejde for at begrænse bilismen og dermed udledningen gennem eksempelvis hastighedsnedsættelser og færre p-pladser - og så må de københavnske politikere forsøge at planlægge byen klogere, fx ved at tilbyde de bløde trafikanter flere grønne cykel- og gåruter væk fra biltrafikken eller ved at placere nye daginstitutioner væk fra de forurenende veje.

Copenhagen Air View er skabt af Copenhagen Solutions Lab, Google og forskere fra Utrecht Universitet, i samarbejde med Aarhus Universitet (DCE). Googles danske direktør, Malou Aamund, er glad for at kunne bidrage til at øge forståelsen for de udfordringer, der er med luftforurening:

”Luftforureningen i København er et problem, som der skal gøres noget ved. Men handling forudsætter viden. Derfor er vi fra Googles side rigtig glade for at have hjulpet med at skabe helt nye indsigter om den københavnske luft og gøre dem tilgængelige for forskere, politikere - og borgerne selv. Det viser også, hvordan avanceret teknologi kan bidrage til at løse nogle af tidens største udfordringer, når offentlige myndigheder og private aktører arbejder godt sammen”, siger Malou Aamund.

Resultaterne fra Googles målinger er plottet ind på tre kort for henholdsvis kvælstofdioxid (NO2), ultrafine partikler (UFP) og sod (Black Carbon).

  • Klik her for interaktive kort
  • Klik her for kortene i filformat
  • Klik her for det data, der ligger til grund for kortene

Fakta om projektet:

  • Copenhagen Air View er det første af sin art i Europa, siden er også London og Amsterdam kommet med.
  • Bilens måleudstyr har kunnet foretage en måling for hvert sekund og har i alt foretaget lidt over 6 mio. målinger. Målingerne er til forskel fra tidligere målinger, foretaget på midten af vejbanen.
  • Utrecht Universitet har været projektleder på projektet og har stået for måleudstyr og dataindsamling. Kriterierne for Google Street View-bilens kørsler er blevet fastlagt sammen med Aarhus Universitet (DCE) og Københavns Universitet. Den endelige databehandling, validering af resultater og udformning af kort er blevet udført af Utrecht Universitet i tæt samarbejde med Aarhus Universitet DCE.
  • Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet har ligeledes bidraget til at kvalificere dataindsamlingen i forhold til anvendelsen af de indsamlede data i sundhedsforskning.
  • Generelt er luftkvaliteten blevet bedre i København over de senere år, men den tendens ser ikke ud til at gælde motorvejene og de store indfaldsveje, ifølge Google-bilens målinger af NO2. Det er også på indfaldsvejene, at koncentrationen af ultrafine partikler og sod er værst. De meget høje niveauer på motorvejene og indfaldsvejene giver et indtryk af, at bilpendlere er særligt udsatte.

Kontakt